Onderzoeken, begrijpen en doorbreken

Op weg naar een nieuw evenwicht en hernieuwde verbinding

Privacybeleid

De Praktijk voor Relatietherapie, Individuele Therapie en Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Praktijk voor Relatietherapie, Individuele Therapie en Coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk voor Relatietherapie, Individuele Therapie en Coaching zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door de Praktijk voor Relatietherapie, Individuele Therapie en Coaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Dossierplicht; voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 • Administratieve doeleinden
 • Het onderhouden van eventueel email/telefonisch contact

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de praktijk of de administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld
 • een prestatiecode van geleverde zorg en een korte uitleg hierbij, zoals: ‘Systeemtherapie’, ‘EMDR’ of  ‘psychosociale therapie’
 • de kosten van het consult

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Praktijk voor Relatietherapie, Individuele Therapie en Coaching de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Burgerlijke staat;

 • Ziektekostenverzekeraar en nummer;
 • Naam huisarts;
 • Adres huisarts;
 • Postcode en plaats huisarts;
 • Naam eventuele verwijzer
 • Naam eventuele eerdere behandelaars,
 • Datum van hulpverlening;
 • Gegevens over (psychische)gezondheid;
 • Het aanleggen van een dossier met verslagen van de therapiesessies

Uw persoonsgegevens worden door de Praktijk voor Relatietherapie, Individuele Therapie en Coaching opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van in de WGBO vastgestelde bewaartermijn van maximaal 20 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van een geïnteresseerde

Persoonsgegevens van een geïnteresseerde worden door de Praktijk voor Relatietherapie, Individuele Therapie en Coaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Invullen contactformulier op website

Voor de bovenstaande doelstelling kan de Praktijk voor Relatietherapie, Individuele Therapie en Coaching de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de Praktijk voor Relatietherapie, Individuele Therapie en Coaching opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de eerder beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Hosting van de website
 • Het onderhoud van de website
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft, zoals bij eventueel contact met een huisarts, specialist of verwijzer voor overleg.

Binnen de EU
De Praktijk voor Relatietherapie, Individuele Therapie en Coaching verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

De Praktijk voor Relatietherapie, Individuele Therapie en Coaching verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Praktijk voor Relatietherapie, Individuele Therapie en Coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

De Praktijk voor Relatietherapie, Individuele Therapie en Coaching heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de Praktijk voor Relatietherapie, Individuele Therapie en Coaching van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Sociale media

De Praktijk voor Relatietherapie, Individuele Therapie en Coaching wil ook zorgvuldig omgaan met het gebruik van sociale media. Ze beseft dat het gebruik hiervan nooit helemaal veilig is. Toch kunnen we hier, in onze tijd, niet meer omheen.

 • Indien u uw emailadres aan ons doorgeeft, dan geeft u daarmee ook toestemming om dit emailadres te gebruiken om met u te communiceren. Ook wordt uw factuur naar dit emailadres gestuurd tenzij u aangeeft dit niet te willen.
 • Indien u ons benaderd per sms of WhatsApp  dan geeft u ons hiermee ook toestemming om dit medium naar u toe te gebruiken.

Natuurlijk kunt u altijd uw toestemming weer intrekken.
Uw mails, SMS en WhatsApp berichten zullen regelmatig verwijderd worden. Indien nodig of gewenst kunnen deze opgeslagen worden in het dossier.

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Praktijk voor Relatietherapie en Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

De Praktijk voor Relatietherapie, Individuele Therapie en Coaching
Faradaystraat 2
2014 EN Haarlem
floormans@relatietherapie-coaching.nl; tel. 06 41749262